วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

กำเนิดกีฬาวอลเลย์บอล

กีฬาวอลเลย์บอลเกิดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1895 โดย นายวิลเลียม จี มอร์แกน (Willam G. Morgan) ชาวสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายพลศึกษาแห่งสมาคม Y.M.C.A (The Young Man's Christian Association) ตั้งอยู่ที่เมือง
โฮล์โยค (Holyoke) มลรัฐแมสซาซูเซตส์ (Massachuestts) ซึ่งนายมอร์แกนให้ชื่อว่า "มินโทเนตต์" (Mintonette)

สาเหตุที่นายมอร์แกนคิดเกมส์นี้ขึ้นด้วยเหตุผล 3 ประการ คือ
1. เขาได้ตระหนักถึงความจำเป็นของกีฬาในร่มที่จะใช้เป็นกิจกรรมนันทนาการและการพักผ่อนของนักธุรกิจทีมีอายุมากแทนกีฬา
บาสเกตบอลที่กำลังได้รับความนิยมแพร่หลาย แต่ไม่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุมาก
2. เพื่อใช้เป็นกีฬาที่สามารถใช้เล่นในโรงยิมเนเซี่ยมขนาดเล็กในฤดูหนาวได้
3. เพื่อให้ผู้ใหญ่ได้มีโอกาสได้เล่นร่วมกัน
จากการประชุมครั้งนั้นก็ได้ตั้งชื่อวอลเลย์บอลอย่างเป็นทางการ และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อร่างระเบียบการเล่นให้เป็น
บรรทัดฐานของการแข่งขันต่อไปในปี ค.ศ. 1897 ได้มีกติกาวอลเลย์บอลขึ้นเป็นทางการและได้จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นคู่มือ
เจ้าหน้าที่ (Official Handbook) มีชื่อเรียกว่า Handbook of the Athletic League of the Y.M.C.A. of North America
จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นการเริ่มต้นของกีฬาวอลเลย์บอลอย่างแท้จริง กีฬาวอลเลย์บอลได้เริ่มแพร่หลายและเล่นกันตาม
สมาคม Y.M.C.A. ก่อนแล้วจึงขยายไปยังสมาคมอื่น ๆ ประชาชนชาวอเมริกันนิยมเล่นเพิ่มขึ้น และสามารถจัดการเล่นทั้งในร่ม
และกลางแจ้งได้
กองทัพอเมริกันได้อนุญาตให้เล่นเกมนี้ระหว่างพักการฝึกอาวุธทั้งในและนอกประเทศด้วย กติกาของการเล่นวอลเลย์บอลได้มี
การปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1919 ทางสมาคม Y.M.C.A. ได้ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการศึกษาแห่งชาติอเมริกา หรือ
NCAA (the National Collegiate Athletic Association) จัดพิมพ์หนังสือกติกาวอลเลย์บอลเล่มแรกของโลกมีชื่อว่า
Spending Blue Cover Volleyball Blue Book
ในปี ค.ศ. 1928 ได้มีการจัดตั้งสมาคมวอลเลย์บอลแห่งชาติอเมริกาหรือ USVBA (the United State Volleyball
Association) ได้มีการประชุมและเปลี่ยนแปลงกติกาวอลเลย์บอล วัตถุประสงค์ เพื่อตั้งกฎเกณฑ์กติกาการแข่งขันวอลเลย์บอล
ระดับชาติขึ้นมีประธานสมาคมคนแรกคือดอกเตอร์ จอร์จ เจ ฟิสเชอร์ (Dr. George J. Fischer) ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทในการช่วย
เผยแพร่กีฬาวอลเลย์บอลเป็นอย่างมากจนได้สมญานามว่า "บิดาแห่งวอลเลย์บอล" โดยฟิสเชอร์ได้จัดให้มีผู้นำกีฬาวอลเลย์บอล
ไปจัดเป็นโครงการนันทนาการตามค่ายพักแรมตามบ้านและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ จนกีฬาวอลเลย์บอลเป็นกีฬาที่นิยมเล่นกันอย่าง
กว้างขวาง
กีฬาวอลเลย์บอลได้มีการแข่งขันในกีฬาระดับโลกครั้งแรกคือ The Word Championship Meets. 1st ที่เมือง Prague
ประเทศ Czechoslovakia
ในปี ค.ศ. 1958 เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 3 ณ. กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้มีการจัดให้มีการแข่งขันวอลเลย์บอลขึ้น
ในปี ค.ศ. 1959 ในกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ณ. เมือง Terino ประเทศอิตาลี
ปี ค.ศ. 1959 ในกีฬาแหลมทองครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ
ในปี ค.ศ. 1964 วอลเลย์บอลได้รับการบรรจุเข้าร่วมแชการแข่งขันกีฬาโอลิมปีกเป็นครั้งแรก ณ. กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ในปี ค.ศ. 1965 ได้มีการแข่งขันวอลเลย์บอล Word Cup ครั้งที่ 1 ณ. กรุง Warsaw ประเทศโปแลนด์
สมาพันธ์วอลเลย์บอลระหว่างชาติตั้งอยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เรียกว่า Paris Headquartered International
Volleyball Federation หรือ IVBF จัดตั้งในปี ค.ศ. 1947 และหลังจากนั้นก็ได้มีการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลกันอย่าง
กว้างขวาง และนับเป็นกีฬานันทนาการที่นิยมเป็นอันดับ 3 ของโลก 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น